ისტორია

გურიის ძველი ისტორიისა ჩვენ ძალზე ცოტა რამ ვიციტ, ვახუშტის  სიტყვით, მზღვრის ამას მურიას აღმოსავლეთით მთა ფერსათი, სამცხე- გურიას შორისი და საჯავახოს სორისი, სამხრეთ ჭოროხის მდინარე და მთა მცირე, ფერსათიდამ ჩამოსული დასავლეთ, აჭარა-გურიის შორისი ჩრდილოთ რიონი გურია-ოდიშს შორისი და დასავლით შავი ზღვა გურია, როგორც ცალკე პროვინცია ამ სახელით ცნობილი ხდება VII    ს-ის II   ნახევრიდან, გადამწყვეტი  ბრძოლის  წინ  გურიაში  დაბანაკებულა  მურვან  ყრუ. გაუგონარ კაცს  დღემდე  გურიაში  მურვანს  ეძახიან.

გურიელი პირველად მოხსენიებულია რუსუდან მეფის დროს VII       ს-ში  II      ს-ში გურიელებთან პირველი ისტორიულად ცნობილი პიროვნებაა ვინმე კახაბერი, რომელიც ქართული მატიანეების ჩვენებით,1483წელს გარდაიცვალა. კახაბერს წარმოშობით ვარდანიძის საგვარეულოს აკუთვნებდნენ. ეს ძვარი თამარის დროიდან განაგებდა სვანეთის საერისთაოს.

მეფე  გიორგი V  ბრწყინვალეს  დროს  XV -სში მას ებოძა გურია, სვანეთში კი მის ნაცვლად გელოვანთა სახლი დაადგინეს.გურიის ისტორიის შესახებ ჩვენი ცნობების სიმწირე  იმით უნდა აიხსნას, რომ გურია კარგად  არ ყოფილა გამოკვლეული არქეოლოგიურად. დიუბუა  დე-მონპერემ ფრიად მცირე ცნობები მოგვცა: მისი ადგილობრივი  ნარკვევებიდან  მეტ-ნაკლებად  დამაკმაყოფილებელია  და  ისიც  მხატვრულის  მხრივ, შემოქმედის  და  ვაშნარის, ანუ  როგორც  იგი  შეცდომით  უწოდებს,  უჯენარის  ნარკვევი.

          საინტერესოა  საიდან  წარმოდგა  სიტყვა  გურია,  არსებობს რამდენიმე  ვერსია:

  1. ზოგი  მიიჩნევს,  რომ  სიტყვა   გურია  გურიაობიდან  მოდის  და  დაუცხრომელ  სამყოფელს  აღნიშნავს.  ვახუშტი  ბატონიშვილი  მოგვითხრობს,  როცა  ლეონ  აფხაზთა  მეფე   გახდა,  გურულებმა  აღარ  ინებეს  ოძრხის  ერისთავის  მორჩილება,  გურიაობით  განუდგნენ  ადარნასე  და  აშოტ  ბაგრატიონებს  და  შეურთდნენ  ლეონსო.

   2.  თურმე  ინდოეთის  მეფეს  შედათს   წალკოტი  გაუშენებია ერი  ღმერთად მიმიჩნევსო.  დიდებულებმა დაუწუნეს შენს  ბაღს ანგელოზები  აკლიაო.  მეფეს  სხვადასხვა  ქვეყნებიდან  გურიების  ( ლამაზი  ხალხი )  ინდოეთს  ჩამოყვანა  უბრძანებია. ღმერთმა   სასჯელი    მოუვლინა    კადნიერ  მეფეს , მისი  დაღუპვის.  ეს  ამბავი  ქვეყნის  პირზე  შეკრებილმა  გურიებმა  კავკასიაში  შეიტყვეს  და  იქვე  დარჩენა  გადაწყვიტეს.  თავის  სამყოფელს  კი  გურია უწოდეს.

საქართველო გადაჭიმული იყო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, გურია ნიშნავს -..ქვეყნის გულიყო.

გურულები - ,,ვაჟნი და ქალნი მსგავსნი იმერთა ზნიტა, ქცევითა, სარწმუნოებითა, რჯულითა... შემოსილნი აგრეოვე და შუენირებითაცა,არამედ  უმეტეს კეკელიანი და რბილი, ენა - ტკბილი-მოუბარენი, უმეტეს წიგნის სიტყვით, არამედ ქართულისავე ენისანიდა არა  სხვისა. ბრძოლასა შინა შემომართებულნი

Hosted by uCoz